Kouluttajat


Ahonen Timo – Kehityspsykologian professori, neuropsykologian erikoispsykologi

Ahonen toimi työuransa alkupuolella perheneuvolapsykologina ja on yksi Niilo Mäki Instituutin ja sen Lastentutkimusklinikan perustajista. Hänen tutkimuksensa ja kliininen kokemuksensa liittyy monin tavoin oppimisvaikeuksiin ja niiden ymmärtämiseen. Hän on ollut mukana useiden laajojen lapsen kehitystä, oppimista ja oppimisvaikeuksia koskevien pitkittäistutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa (Lasten lievät motoriset vaikeudet, Jyväskylän lukivaikeuksia koskeva pitkittäistutkimus, Alkuportaat -tutkimus ja Tikapuu –tutkimushanke).  Hän on myös toiminut kouluttajana NMIn oppimista ja oppimisvaikeuksia koskevissa kehitysyhteistyöhankkeissa useissa Afrikan maissa 1990 luvun alkupuolelta lähtien. Oppimisvaikeuksiin liittyen hän on julkaissut tieteellisten artikkelien lisäksi myös ammattilaisille tarkoitettuja oppikirjoja ja arviointivälineitä.

 


Asunta Piritta – LitM, yliopistonopettaja

Asunta on liikunta- ja terveystieteiden opettaja, tutkija ja kouluttaja. Hänen erityistä osaamisalaansa on liikunnan soveltaminen tukea tarvitseville lapsille. Tällä hetkellä hän työskentelee soveltavan liikunnan yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa ja viimeistelee väitöskirjaansa lasten motorisen oppimisen vaikeuksista. Käytännön liikuntaa Asunta on ohjannut kaupungin erityisliikunnan ryhmissä sekä opettanut liikuntaa yläkoulussa ja lukiossa. Pienten lasten ohjauskokemusta on karttunut aikuinen-lapsi -voimistelusta temppukouluihin. Asiantuntija- ja kehittämistöitä hän on tehnyt SKLU:ssa kehitysvammaisten harrasteliikunnan kehittäjänä ja koulutuksen suunnittelijana sekä Suomen CP-liiton Mukaan, liikun, opin, osallistun hankkeessa projektitutkijana. Hän oli myös mukana asiantuntijaryhmässä kirjoittamassa Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016 julkaisua sekä suosituksen tieteellisiä perusteluita. Lisäksi Asunnalla on liikunnan alueella erilaisia luottamustehtäviä ja tällä hetkellä hän toimii SOVELI:n koulutustyöryhmän sekä THL:n TOIMIA -verkoston lasten ja nuorten toimintakyky asiantuntijatyöryhmän jäsenenä. Hänet on valittu myös LTS:n ja VLN:n koordinoiman erityisliikunnan tutkimus- ja koulutustyöryhmän jäseneksi vuosiksi 2016 – 2018.

 


 Eloranta Anna-Kaija, PsM, psykologi

Eloranta on psykologi, tutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut psykologina päiväkoti- ja kouluikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntouttamisen parissa. Tällä hetkellä Eloranta tekee väitöskirjaansa Niilo Mäki Instituutissa hankkeessa, jossa tutkitaan oppimisvaikeustutkimuksissa kouluiässä käyneiden aikuisten elämää. Hankkeessa tarkastellaan oppimisvaikeuksien yhteyttä muun muassa koulutukseen, työllistymiseen, tukimuotojen tarpeeseen ja hyvinvointiin. Oman tutkimusaiheensa lisäksi Eloranta on pitänyt täydennyskoulutuksia myös lasten toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta, jossa hän on tutkijantyönsä ohella toiminut psykologina Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla.

 

 


 Heikkilä Riikka – PsT, psykologi

Heikkilä on tutkija, psykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut noin kymmenen vuoden ajan opetushenkilökunnan täydennyskouluttajana aiheinaan muun muassa lukivaikeudet, lukemisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen. Opetuskokemusta on karttunut myös lukion psykologian opettajan tehtävistä. Heikkilä on ollut mukana kehittämässä sekä kirjallisia että tietoverkkovälitteisiä lukemissujuvuuden arviointi- ja harjoittelumenetelmiä. Tällä hetkellä Heikkilä toimii tutkijana Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella lukemisen ja laskemisen sujuvuus -hankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään menetelmiä päällekkäisten oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Heikkilä toimii myös psykologina kuntoutusyksikkö Nekussa, jossa hän kuntouttaa kouluikäisiä lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia.

 


Heinonen Johanna – PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, neuropsykologi (ET), työnohjaaja, lastentarhanopettaja

Johanna Heinonen työskentelee psykologina Jyväskylän kaupungin ja Niilo Mäki Instituutin ylläpitämällä Lastentutkimusklinikalla. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Johanna on ollut kirjoittamassa Kummi-sarjan julkaisuista Kummi 5:sta, Aikamatkalla Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma, ja Kummi 8:aa, Maltti Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus. Johanna työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät tarkkaavuuden ja toiminnanohjaamisen vaikeuksiin ja niiden tukemiseen.


Karhu Anne – KM, erityisopettaja, väitöskirjatutkija

Karhu on erityisopettaja, väitöskirjatutkija ja kouluttaja. Karhu on toiminut pitkään laaja-alaisena erityisopettajana peruskoulussa ja ollut mukana kehittämässä koulu ja kuntatasoista toimintamallia erityisesti käyttäytymisen ongelmien kohtaamiseen lähikoulussa. Karhu on myös työskennellyt projektitutkijana Jyväskylän yliopiston ProKoulu-tutkimushankkeessa, jossa kehitetään oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia. Tällä hetkellä Karhu tekee väitöskirjaansa käyttäytymisen tehostetusta tuesta. Karhu on pilotoinut Suomeen Check in Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamallin toivotun käyttäytymisen tukemiseen.

 

 


Klenberg Liisa – PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Liisa Klenberg on neuropsykologi, joka toimii kliinisen työn ohella tutkijana, kouluttajana ja työnohjaajana. Hänellä on pitkä kokemus lasten ja nuorten neuropsykologisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä yhteistyöstä koulujen kanssa. Erityisesti hän on kiinnostunut tarkkaavuuden vaikeuksista ja toiminnanohjauksen kehittymiseen, tukemiseen ja arviointiin liittyvistä aiheista, joita hän on myös tutkinut väitöstutkimuksessaan. Tällä hetkellä Liisa vetää NMI:ssa alle kouluikäisten toiminnanohjauksen tukemiseen liittyvää Leikiten-hanketta. Hän työskentelee myös Helsingin yliopistossa neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa sekä asiakastyössä Hippo Terapiaklinikassa.


Korhonen Katja – KM

Korhonen työskentelee Niilo Mäki Instituutin Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeessa, jossa kehitetään uusia lukutaidon tukemisen materiaaleja erityisesti suomi toisena kielenä -oppijoille. Työhön sisältyy tutkimuksen lisäksi  vapaaehtois- sekä vertairyhmätoiminnan koordinointia. Hankkeessa kehitetään myös Lukumummi ja -vaari -toimintaa, joka yhdistää seniorit ja koulut. Korhonen kouluttaa tällä hetkellä opettajia lukutaidosta ja käytännön sovelluksista sen tukemiseksi. Koulutuksissa perehdytäänlukemisen tukemiseen sekä laadukkaan käytännön materiaalin tuottamiseen. Koulutusten tarkoituksena on tarjota opettajille työkaluja arkeen, joiden avulla oppilaille pystytään kohdentamaan tukea lukemisen taitoihin.


Kultti-Lavikainen Nina – kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja

Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta (valmisteilla). Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.


Latvala Juha-Matti – FT, toiminnanjohtaja

Latvala on Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja ja toimii myös vastaavana tutkijana Suomen Akatemian rahoittaman ReadAll-hankkeen Niilo Mäki Instituutin osuudessa.
Latvala on väitellyt vuonna 2006 kodin ja koulun yhteistyön tukemisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hänellä on myös luokanopettajan koulutus. Aiemmin Latvala on toiminut projektipäällikkönä LukiMat-hankkeessa ja osallistunut Ekapeli-oppimispelin sisältöjen kehittämiseen. Latvalan koulutusten teemat liittyvät pääosin Ekapeliin ja sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena sekä LukiMat-verkkopalveluun.


Leppänen Ulla – Psykologi, PsT, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti kouluttettava

Ulla Leppänen on töissä Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla psykologina. Ullan työnkuvaan kuuluu lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Myös vanhempien tukeminen sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiot ja työnohjaus ovat osa Ullan työtä. Lisäksi Ulla työskentelee Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, esimerkiksi lukemisen sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen sekä luetun ymmärtämisen ryhmäkuntoutukseen


Malinen Olli-Pekka – KT, erityisluokanopettaja

200px_ollipekkaMalinen on tutkija, projektipäällikkö ja kouluttaja. Osana työtään hän vastaa Suomen Akatemian tutkimuksesta, jonka aiheena on opettajien minäpystyvyys ja kollektiivinen pystyvyys. Lisäksi Malinen vastasi aiemmin Niilo Mäki Instituutin osuudesta Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitetään oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia. Malisen kiinnostuksen kohteita ovat opettajien oppiminen ja minäpystyvyys, inklusiivinen opetus, yhteisopettajuus, käyttäytymisen tuki sekä Kiinan koulujärjestelmä. Ennen Niilo Mäki Instituuttia Malinen on työskennellyt erityisluokanopettajana Tampereella ja tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Suomen lisäksi hän on asunut ja työskennellyt Kiinassa, Yhdysvalloissa sekä Hollannissa tutustuen läheisesti kunkin maan koulujärjestelmään ja opetuksen käytänteisiin. Malisen Niilo Mäki Instituutissa pitämien koulutusten aiheita ovat olleet inklusiivinen opetus, luokan työrauhaa parantavien tukitoimien suunnittelu ja ohjaus, opetushenkilökunnan pystyvyyden kehittäminen sekä yhteisopettajuus keinona tarjota tehostettua ja erillistä tukea yleisopetuksen luokassa.


Mattinen, Aino

Mattinen on toiminut tutkijana Niilo Mäki Instituutissa. Hän on kehittänyt harjaannuttamisohjelmia, joiden avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea pienten lasten matemaattisten taitojen ja kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymistä. Varhaiskasvatuksen kenttä on Mattiselle tuttu, sillä hän on toiminut aikaisemmin lastentarhanopettajana. Lisäksi harjaannuttamisohjelmat on kehitetty tiiviissä yhteistyössä päiväkotien varhaiskasvattajien kanssa. Koulutuksissa käsitellään, miten pienten lasten matemaattisten tai kuullun ymmärtämisen taitojen kehittämistä voidaan toteuttaa lasta kiinnostavien, leikinomaisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Tällä hetkellä Mattinen toimii tutkijana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Suomen Akatemian rahoittamassa Decin-projektissa.


Mälkönen Ida – TtM, fysioterapeutti

Mälkönen on fysioterapeutti, terveystieteiden opettaja sekä kouluttaja. Hän on aiemmin toiminut kliinisessä kuntoutustyössä lasten fysioterapian parissa sekä opetustehtävissä. Tällä hetkellä Mälkönen toimii koulutuskoordinaattorina Suomen CP-liiton hallinnoimassa Innostun liikkumaan -hankkeessa, ja vastaa hankkeen koulutustoiminnan lisäksi tuotettujen työkalujen levittämisestä laajempaan, valtakunnalliseen käyttöön. Hankkeen toiminnassa huomioidaan erityisesti ne lapset, joilla on motoriikan oppimisvaikeus tai lievempiä motoriikan haasteita – tavoitteena on lisätä motorisiin taitoihin liittyvien haasteiden tunnettuutta pyrkimällä tavoittamaan niin päiväkodit, koulut, liikuntaseurat kuin järjestötoimijatkin. Mälkösen pitämissä koulutuksissa aiheina ovat olleet motoriikan oppimisvaikeuden ja lievempien motoriikan haasteiden tunnistaminen ja tukeminen koulu- ja varhaiskasvatusympäristöissä.

 

 


Määttä Sami – PsT, tutkija

Määttä työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitetään oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia. Määttä on kiinnostunut nuorten motivaatiosta ja sen tukemisesta sosiaalista ympäristöä muokkaamalla. Ennen ProKoulua Määttä työskenteli NMIn Motivoimaa-hankkeessa, jossa tutkittiin ammattiin opiskelevien nuorten motivaatiota ja opintojen tukemista. Lisäksi hän on on ollut mukana Mielen hyvinvointi- ja Polkuja läpäisyn tehostamiseen –hankkeissa. Määtän pitämien koulutusten aihepiirinä on ollut motivoitumattomien opiskelijoiden tunnistaminen (toinen aste)  ja tuki kouluympäristöön sopivien motivaationäkemysten pohjalta.


Määttä Sira – PsT, psykologi

Määttä on psykologi, tutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut sekä kliinisessä työssä kouluikäisten lasten oppimisvaikeuksien parissa että tutkijana hankkeissa, joiden teemat ovat liittyneet mm. lukutaitoon, itsesäätelytaitojen kehitykseen ja tukemiseen, sekä minäpystyvyyteen ja itsetunnon tukemiseen. Tällä hetkellä Määttä toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin ILS -hankkeessa, jossa tuotetaan arviointi ja tukimateriaaleja suomenruotsalaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön tarkkaavuuden ja itsesäätelyn taitoihin liittyen. Määttä on väitellyt tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan  esikielelliset kommunikaatiotaidot, niiden kehityksellinen yhteys myöhempiin kielellisiin taitoihin ja varhaisen seulonnan toteuttaminen. Lisäksi Määttä toimii psykologina Attentio Oy:ssa, jossa hän toteuttaa arviointeja ja kuntoutusta lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin liittyen.

 

 


Närhi Vesa – dosentti, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Närhillä on viidentoista vuoden kokemus opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen aiheet ovat liittyneet hänen työhönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Erityisessä fokuksessa koulutuksiin liittyen Närhillä on ollut tarkkaavuuden- ja käyttäytymisen ongelmat, painottuen koulun keinoihin tukea lapsia, joilla näitä ongelmia on. Närhillä on mittava kokemus sekä yksilökohtaisten että koko luokkaa koskevien tukitoimien suunnittelun ohjauksesta. Hän on myös ollut mukana kehittämässä oppaita tukitoimien suunnitteluun päiväkodista yläkouluun. Tällä hetkellä Närhi toimii tutkijana Jyväskylän yliopistossa ja Niilo Mäki Instituutissa.


Paananen Mika, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi

Mika Paananen on työskennellyt pitkään kliinisessä työssä, erityisesti lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmiin liittyvissä tehtävissä. Viime aikoina hän on työskennellyt useassa projektissa, joissa on kehitetty ja tutkittu koulujen eritysopetukseen soveltuvia tukimenetelmiä. Tällä hetkellä Paananen työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa. Paananen on kehittänyt Maltti-ryhmäkuntoutusmallin. Paanasen koulutukset ovat tähdänneet lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä käyttäytymisen kouluinterventioiden toteuttamiseen.


Palmu Iines – KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija

Palmu on väitöskirjatutkija ja hän on toiminut tutkijana NMI:llä ProKoulu-tutkimuksessa ja hallituksen kärkihankkeen arviointityöryhmässä. Palmun kiinnostuksen kohteita ovat käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistyminen, käyttäytymisen tuki, yhteisopettajuus sekä eriyttäminen ja strukturointi inklusiivisessa opetuksessa. Lisäksi Palmu kuntouttaa NMI:n lastentutkimusklinikalla kouluikäisiä lapsia. Aiemmin Palmu on työskennellyt erityisluokanopettajana sekä laaja-alaisena erityisopettajana aina alkuopetuksesta ammatilliseen oppilaitokseen. Lisäksi hän on opiskellut Yhdysvalloissa tutustuen paikalliseen koulujärjestelmään ja -käytänteisiin erityispedagogiikan ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien näkökulmista. Palmun Niilo Mäki Instituutissa pitämien koulutusten aiheita ovat olleet käyttäytymistä koskevan tiedon keruu ja hyödyntäminen oppilaiden tukemisessa, opiskelumotivaation tukeminen, yhteisopettajuus, sekä strukturointi ja eriyttäminen tuen pedagogisina toteutuskeinoina.


Peltonen Marika – FM, projektipäällikkö

Peltonen on ProKoulu hankkeen projektipäällikkö. Hän työskentelee tutkimuksen hallinnan ja koordinoinnin parissa Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitetään oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri, pääaineenaan opetusteknologia. Peltonen on aiemmin työskennellyt mm. LukiMatissa, hän ollut mukana kehittämässä ja suunnittelemassa Ekapeliä.  Peltosen pitämien koulutusten aiheita ovat olleet Ekapeli ja LukiMat, tietotekniikkaa erityisopettajille, ohjelmoinnin filosofiaa, lisäksi hän kouluttaa esim. wordin, excelin ja powerpointin käyttöstä opetuksen tukena, erilaisia kokonaisuuksia Ekapelistä, ohjelmointia eri kantilta.

 

 


Pöyliö Hanna – KM

Pöyliö toimii vastaavana Niilo Mäki Instituutin Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeessa, jossa kehitetään uusia lukutaidon tukemisen materiaaleja erityisesti suomi toisena kielenä -oppijoille. Työhön sisältyy tutkimuksen lisäksi kliinistä työtä oppilaiden parissa. Hankkeessa kehitetään myös Lukumummi ja -vaari -toimintaa, joka yhdistää seniorit ja koulut. Pöyliö opiskelee tietojärjestelmätieteitä Jyväskylän yliopistossa ja on käsikirjoittanut ja konsultoinut Opetushallituksen julkaisemia digitaalisia oppimateriaaleja. Pöyliö kouluttaa tällä hetkellä lukemissujuvuuden arvioinnista ja harjoittamisesta 2.-6. luokkien opettajia. Koulutuksissa opetellaan ja sovelletaan omaan työarkeen toimintamalleja, joilla opettajat voivat tuoda kohdennettua tukea lukemisen taitoihin oppilaille. Lisäksi Pöyliö kouluttaa tietoteknisiä perustaitoja erityisopettajille. Opittujen tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkataitojen avulla opettajat voivat laatia pieniä harjoitteita ja materiaaleja erityisopetuksessa käytettäväksi. Lisäksi taulukkolaskentaohjelman avulla opettajat oppivat tilastoimaan tarpeidensa mukaan esimerkiksi arviointi- ja testituloksia. Koulutuksen myötä oma varmuus koneen käytössä karttuu.


Rantanen Vesa – YTM, tutkija

200px_vesarantanenRantanen toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa ReadAll -hankkeessa. Hänen tutkimuksen kohteena ovat Ekapeli-oppimispelin vaikutukset lukutaidon oppimiseen sekä uusien tietoverkkovälitteisesti suoritettavien lukutaidon testien arvioiminen suhteessa perinteisiin kynä-paperi -testeihin. Rantanen on aiemmin vetänyt Ekapeli-Maahanmuuttaja -hanketta, jossa tutkittiin ja kehitettiin Ekapeliä maahanmuuttajalasten suomen kielen oppimisen tarpeisiin.

 


Räsänen Pekka – PsL, neuropsykologian erikoispsykologi

200px_pekkaRäsäsellä on yli 20 vuoden kokemus psykologien, neuropsykologien sekä opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen aiheet ovat liittyneet hänen työhönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Koulutusten teemat Räsäsellä ovat käsitelleet erityisesti matemaattisten taitojen oppimisen ongelmia sekä näihin liittyen oppimisen ja kognitiivisten taitojen arviointia sekä kuntoutusta. Lisäksi hänellä on hanketöidensä kautta pitkä kokemus tietokoneavusteisuuden hyödyntämisestä näissä kysymyksissä. Räsänen toimii tällä hetkellä vastaavana tutkijana Niilo Mäki Instituutissa.

 


Salmi Paula – FT, puheterapeutti, tutkija

Salmi on väitellyt Jyväskylän yliopistosta vuonna 2008 aiheena lukemisvaikeudet ja nimeämisvaikeuksien kuntoutus. Salmi toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin Inlärning och stöd -hankkeessa. Hän kehittää tällä hetkellä uusia välineitä lukutaidon ja nimeämisen arviointiin ja seurantaan. Salmi on ollut mukana kehittämässä myös suomenkielisiä lukemisen arviointivälineitä sekä lukemissujuvuuden kuntoutusmateriaaleja. Salmi tekee päätyönsä ohessa kliinistä kuntoutustyötä oppimisvaikeuslapsien parissa. Salmen pitämissä koulutuksissa aiheina ovat olleet nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.


Suvi Ylönen – KM, YTM

Suvi Ylönen toimii projektitutkijana Hahmottamisen kuntoutus -hankkeessa, jossa kehitetään kuntouttavia menetelmiä hahmotushäiriöihin ja tuotetaan tietopalvelua hahmotusvaikeuksista. Ylönen kouluttaa hahmotusvaikeuksien näyttäytymisestä arjessa ja hahmotusvaikeuksille annetuista merkityksistä. Hän on kiinnostunut kokemusasiantuntijuustiedosta ja oppimisvaikeuksista yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ylönen on myös erityispedagogiikan jatko-opiskelijana Jyväskylän yliopistossa.

 

 


Täältä löydät lisätietoa tilauskoulutuksistamme ja yhteystietomme.