HYVÄ ALKU – Pedagogista osaamista, yhteisöllistä hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen

Hankkeen tavoitteena oli tutkimusperustaisten pedagogisten käytäntöjen ja erityispedagogisen osaamisen
kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen nivelvaiheessa. Tavoitteena on että
ennaltaehkäisevään varhaiseen tukemiseen ja riskien tunnistamiseen perustuvat toimintamallit siirtyvät
osaksi laadukkaan varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä kehittävät kasvu-,
oppimis- ja opetusympäristöjä.
Hanke perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja toimintamalleihin, joita Niilo Mäki Instituutti (NMI), Jyväskylän
yliopiston kasvatustieteiden laitos ja Onerva Mäen koulu ovat olleet kehittämässä ja kouluttamassa pitkäjänteisesti.
Laadukkaan koulutuksen perustana on asiantuntijoiden vuosien kokemus sekä tutkimustyöstä että käytännön
opetustyöstä ja kuntoutuksesta.
Hankkeen teemoja ovat esim. varhainen tuki, ajattelutaitojen harjoittaminen, kielen kehityksen tukeminen, lukemisja
laskemisvalmiudet, TVT:n hyödyntäminen, itsesäätely, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, sosiaaliset- ja
vuorovaikutustaidot, yhteisöllinen tuki, minäpystyvyys, lasten emotionaalinen hyvinvointi, turvataidot, motoriikka,
oppimisympäristöjen kehittäminen ja kehityksen tukemisen toimintamallit.
Kokonaisuuden tavoitteena on tarjota tietoa mm. varhaisen tuen menetelmistä ja oppimisympäristöistä,
kehittämishankkeiden synnyttämistä toimintamalleista ja saattaa nämä uudet menetelmät käyttöön.
Hankkeen tuloksena varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen henkilöstö saa käyttöönsä hyviksi havaittuja
sekä omaan työhönsä sovellettavia toimintamalleja ja työkaluja.

HYVÄ ALKU -ohjelma.
Keskiviikko 17.2.2016

09.00 Ovet ja näyttely aukeaa 09.00 Ovet ja näyttely aukeaa 09.00 Ovet ja näyttely aukeaa 09.00 Ovet ja näyttely aukeaa 09.00 Ovet ja näyttely aukeaa 09.00 Ovet ja näyttely aukeaa
WIWI WILHELM WOLMAR K 308 KABINETTI B-HALLI K 305 ALVAR
10.00

Tunnepeli apuna lapsen tunnetaitojen ja vastuullisen sosiaalisen käyttäytymisen vahvistamisessa

Marja-Leena Laakso, PsT, professori, Jyväskylän yliopisto

 

Lasten tutkiva toiminta ja teknologinen toimijuus varhaiskasvatuksessa

Leena Turja, KT, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

10.00

Temperamentiltaan erilaisten lasten oppiminen ja oppimiseen vaikuttavat tekijät

Kaisa Aunola, professori, Jyväskylän yliopisto (60min)

 

Aikuinen apuna lapsen itsesäätelyn tukemisessa

Sira Määttä, PsM, vastuullinen tutkija, Niilo Mäki Instituutti (45min)

10.00

Minäuskomukset, tunteet ja oppiminen
Mikko Aro, professori, Tuija Aro, PsT, yliopistonlehtori, tutkija,

Helena Viholainen, KT, yliopistonlehtori,

Tuire Koponen, PsT, yliopistontutkija, Riikka Sorvo, KM, tohtorikoulutettava, Pilvi Peura, KM, tohtorikoulutettava,
Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

10.00

Haavoitetut lapset koulussa – näkökulmia koulun ja lastensuojelun yhteistyöhön

Christine Välivaara, psykologi, projektipäällikkö, Pesäpuu ry/ SISUKAS 2012-2016- projekti

 

Miten tukea yhteistyössä lasta koulunkäynnin ongelmissa

Johanna Heinonen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, työnohjaaja STOry,

Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

10.00

Hyviä käytänteitä lukutaidon ja -harrastuksen tukemiseen

Sari Sulkunen, FT, yliopistonlehtori, kielten laitos, Jyväskylän yliopisto

 

10.00 (max 30 osallistujaa)

TYÖPAJA: Hupsis ja Hopsis! – Motorinen rata kielenkehityksen tukena

Katariina Minkkilä, kuntoutuksen ohjaaja, toimintaterapeutti, Taina Kuittinen, toimintaterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

 

11.30 lounastauko 11.45 lounastauko 12.00 lounastauko 11.30 lounastauko 11.15 lounastauko 11.30 lounastauko
13.00

Tunne ja turvataitoja kaikille lapsille

Pirjo Lahtinen, koulukuraattori ja perheterapeutti Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste ja Kaija Lajunen, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, perheterapeutti, FamServices Oy

13.15

Lapsen kuuleminen ja osallisuus

Marja-Leena Laakso, PsT, professori,

Leena Turja, KT, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

13.00

TYÖPAJA: Etsivä-ryhmä; lasten toiminnanohjaamisen tukeminen ryhmässä
Anna-Kaija Eloranta, PsM, psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

12.45

Lukutaidon kehityksen kielelliset riskitekijät ja lukivalmiudet

Tiina Siiskonen, KT, EO, ohjaava opettaja, Niilo Mäki Instituutti ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

12.45 (max 30 osallistujaa)

TYÖPAJA: Itsesäätelytaitojen myönteisen kehityksen vahvistaminen

Sira Määttä, PsM, vastuullinen tutkija,

Suvi Ylönen, YTM, KM, projektitutkija,
Niilo Mäki Instituutti

14.30 kahvitauko 14.45 kahvitauko 14.30 kahvitauko 14.15 kahvitauko 14.15 kahvitauko
15.00

Konsultoiva ja ohjaava työote monialaisessa yhteistyössä

Sirpa Oja, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

15.00

Jäsentynyttä tukea levottomalle lapselle päivähoidossa –tarkkaamattomien ja ylivilkkaiden lasten tukeminen Tomera-konsultaatiomallin avulla

Satu Peitso, PsM, psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva ja Niilo Mäki Instituutti

15.00

Lapsen esikielellisen kommunikaation arviointi ja tukeminen

Marja-Leena Laakso, PsT, professori, Jyväskylän yliopisto (45min)

Matematiikan oppimisvaikeusriskin tunnistaminen esikouluiässä: taitojen arviointi, seuranta ja tukeminen

Jonna Salminen, KM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto (60min)

15.15 (mielellään työpareittain)

LUENTO JA TYÖPAJA: Oppimisen pulmien päällekkäistyminen
Riikka Heikkilä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

  14.45 (max 20 osallistujaa)
TYÖPAJA: Turvataitoja lapsillePirjo Lahtinen, koulukuraattori, perheterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste 
16.30 luento loppuu 16.30 luento loppuu 16.45 luento loppuu 16.45 luento loppuu 16.45 työpaja loppuu
17.30 ovet sulkeutuvat 17.30 ovet sulkeutuvat 17.30 ovet sulkeutuvat 17.30 ovet sulkeutuvat 17.30 ovet sulkeutuvat 17.30 ovet sulkeutuvat


HYVÄ ALKU -ohjelma. Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
Torstai 18.2.2016

8.30 Ovet ja näyttely aukeaa 8.30 Ovet ja näyttely aukeaa 8.30 Ovet ja näyttely aukeaa 8.30 Ovet ja näyttely aukeaa 8.30 Ovet ja näyttely aukeaa 8.30 Ovet ja näyttely aukeaa
WIWI WILHELM WOLMAR K 308 KABINETTI B-HALLI K 305 ALVAR
9.15

Oppimista tukevan oppimisympäristön luominen

Raija Kattilakoski, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

9.00

Haastava käyttäytyminen ja sen ennaltaehkäisy

Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

9.00

Yksi – kolmevuotiaiden lasten emotionaalinen hyvinvointi pienten lasten päiväkotiryhmissä
Maritta Hännikäinen, KT, LTO, varhaiskasvatuksen professori, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos

Varhaiskasvatuksen laatu ja lasten hyvinvointi (EU:n CARE -hanke)
Marja-Kristiina Lerkkanen,

professori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

9.15

Motorisen oppimisen haasteiden tunnistaminen ja tukeminen

Piritta Asunta, LitM, jatko-opiskelija, Jyväskylän Yliopisto,

Ida Mälkönen, ft, TtM, koulutuskoordinaattori, Innostun liikkumaan -hanke, Suomen CP-liitto ry

 

9.15

Lapseen liittyvä kirjaaminen varhaiskasvatuksessa – mitä ja miksi?

Maarit Alasuutari, professori Jyväskylän yliopisto

9.15 (max 50 osallistujaa)

TYÖPAJA: Emotionaalinen hyvinvointi – lasten kuunteleminen ja tukeminen kriisitilanteessa

Anne Laimio, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut, Vapari

10.45 lounastauko 10.30 lounastauko 11.00 lounastauko 10.45 lounastauko 10.45 lounastauko 11.00 lounastauko
12.00

Onko yhteisöllinen oppilashuolto pelkkää haihattelua?

Timo Ahonen, professori, Jyväskylän yliopisto, Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, Helsingin opetusvirasto, Mikko Suonsyrjä, oppilashuollon aluevastaava, Helsingin opetusvirasto, Hanna Järvinen, koulupsykologi, Helsingin kaupunki, Tuija Harakka, johtava koulupsykologi, Vantaan kaupunki, Anne Lakkavaara, aluekoulupsykologi, Vantaan kaupunki

12.15

Uusia ja tulevia materiaaleja ja toimintatapoja lukutaidon tukemiseen. Keskiössä S2-oppilaat sekä hitaat ja motivoitumattomat lukijat

Hanna Pöyliö, KM, hankevastaava ja

Paula Salmi, FT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

 

12.15 ProKoulu – Koko koulun toimintamalli positiivisen käyttäytymisen tukemiseksi. Tuloksia luokan työrauhan ja käyttäytymisen parantamisesta sekä toiminnan vaikuttavuudesta

ProKoulu – suomalaisen koko koulun positiivisen käyttäytymisen tukimallin kuvaus Hannu Savolainen, KT, professori, Jyväskylän yliopisto, Pirjo Savolainen, KL, tutkija, Itä-Suomen yliopisto

ProKoulun toteutuksen alkuvaihe – alustavia tuloksia, Hannu Savolainen, professori, Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi,

Luokan työrauhan parantaminen – alustavia tuloksia, Vesa Närhi, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Olli-Pekka Malinen, KT, vastaava tutkija, NMI

12.30

Lukemisen tietokoneistetut arviointimenetelmät

Maija Koikkalainen, KM, psykologiharjoittelija, HUS, Lastenneurologia ja- psykiatria

12.00

LUENTOMAINEN TYÖPAJA: Keskustelevasta lukemisesta apua lapsen kuullun

ymmärtämiseen

Aino Mattinen, KT, yliopistonlehtori, Niilo Mäki Instituutti ja Turun opettajankoulutuslaitos

12.30 (max 20 osallistujaa)

TYÖPAJA: Haastava käyttäytyminen – toimivia käytänteitä arkeen

Tero Kujala, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

13.30 kahvitauko 13.45 kahvitauko 13.45 kahvitauko 13.30 kahvitauko 13.30 kahvitauko 14.00 kahvitauko
14.30 Toiminnanohjauksen arviointi ja kehityksen tukeminen

Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Neuropsykologinen kuntoutuskeskus Larmis

 

14.15

Hahmottamisen kuntoutus

Pekka Räsänen, PsL, vastaava tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi,

Suvi Ylönen, projektitutkija, Niilo Mäki Instituutti

14.15 ProKoulu jatkuu
CICO -interventio – alustavia tuloksia vaikuttavuudesta, Anne Karhu, KM, erityisopettaja, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
Tarkkaavuuden ja työskentelytaitojen harjoittelu koulussa Maltti-menetelmällä – Tuleeko tuloksia ja missä ne näkyvät?, Mika Paananen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, NMIOpettajien minäpystyvyys ProKouluissaOlli-Pekka Malinen, KT, vastaava tutkija, NMI
14.30 (max 30 osallistujaa)

TYÖPAJA: Ekapelin käyttö mobiililaitteella

Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti

14.00

Tiimit, verkostot ja solmut – Toimiva yhteistyö kasvun ja oppimisen tukena
Marjatta Mikola, kehittämispäällikkö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

 

14.00 (max 20 osallistujaa)

TYÖPAJA: KPL -menetelmästä ideoita kielellisten taitojen kehittämiseen esi- ja alkuopetuksessa

Tiina Siiskonen, KT, EO, Ohjaava opettaja,

Tiina Ervelius, erityisluokanopettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste

15.30 luento loppuu 15.45 luento loppuu 15.45 luento loppuu 15.30 luento loppuu 15.30 luento loppuu 15.30 työpaja loppuu
16.30 ovet sulkeutuvat 16.30 ovet sulkeutuvat 16.30 ovet sulkeutuvat 16.30 ovet sulkeutuvat 16.30 ovet sulkeutuvat 16.30 ovet sulkeutuvat