Yhdessä turvallista ja yhteisöllistä oppilaitosta rakentamaan

Tydennyskoulutushankkeessa kehitetään oppilaitosten hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista lisäämällä opetus‐ ja ohjaushenkilöstön menetelmäosaamista sekä
kehitämällä osallisuutta, yksilöllisyyttä ja motivaatiota tukevia pedagogisia toimintamalleja. Hankkeen koulutuksissa selkeytetään eri toimijoiden rooleja yhteisöllisessä ja yksilöllisessä opiskeluhuollossa ammatillisen koulutuksen reformin hengessä. Hanke toteutetaan JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun, Niilo Mäki Instituuttin sekä Bovallius ammattiopiston yhteistyönä.

Lataa hankkeen koulutusten esite tästä.

 

Hankkeeseen sisältyvät Niilo Mäki Instituutin koulutukset:

OPH: MOTIVAATION JA OPISKELUN TUKEMINEN – MIKSI NORMAALISTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ PITÄISI PALKITA? (2 op)
1. päivä 6.2.2018 Jyväskylä ja 2. päivä verkossa 24.4.2018
1. päivä 7.2.2018 Tampere ja 2. päivä verkossa 24.4.2018

KOHDERYHMÄT
Yläkoulun ja toisen asteen erityisopettajat, opettajat sekä opiskelijahuollon henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tarjotaan tutkimukseen perustuvaa tietoa heikon opiskelumotivaation syistä ja esitellään mahdollisia tutkimusnäyttöön perustuvia keinoja parantaa motivaatiota yläkoulussa ja toisella asteella. Perusnäkökulmana koulutuksessa on opiskelumotivaation ja koulunkäynnin tukeminen sosiaalista ympäristöä muokkaamalla.
Ensimmäinen koulutuspäivä toteutetaan lähiopetuksena: motivaation perusulottuvuudet ja rakentuminen, motivaation tukeminen ja opettajan keinot sen tukemiseksi
Toinen koulutuspäivä toteutetaan verkkokoulutuksena: motivaatio ja käyttäytyminen kehityspsykologisesta näkökulmasta, tutkimustuloksia ja koulutuksen välitehtävien käsittely.
Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja välitehtävän. Ennakkotehtävänä tehdään lyhyt pohdinta aiheesta: Miten oma toimintani vaikuttaa opiskelijoiden käyttäytymiseen? Osallistujat valitsevat välitehtävää varten jo ennen ensimmäistä koulutuspäivää opiskelijan/opiskelijat, joille aikovat koulutuksen aikana suunnitella ja toteuttaa motivaation ja opiskelun tukemiseen liittyviä tukitoimia. Toisena päivänä myös arvioidaan näiden tukitoimien onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

KOULUTTAJAT
Sami Määttä, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Iines Palmu, KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
1. lähipäivä klo 9.00-15.00.
2. päivä verkossa klo 13.30-15.45

Ilmoittautuminen  kauppa.nmi.fi

 

MITEN VOIT TUKEA NUORTA, JOLLA ON OPPIMISVAIKEUKSIA – SUOJAAVIEN TEKIJÖIDEN VAHVISTAMINEN KOULUN KEINOIN? (1op)
15.2.2018 Jyväskylä
syksy 2018 Lahti

KOHDERYHMÄT
yläkoulun ja toisen asteen erityisopettajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään tuoreisiin tutkimustuloksiin siitä, miten oppimisvaikeustaustaisten aikuisten elämä muotoutuu, miten oppimisvaikeudet näyttäytyvät aikuisuudessa ja miten oppimisvaikeuksien merkitykset omassa elämässä koetaan. Lisäksi tarkastellaan niitä sekä suojaavia että riskitekijöitä mitä on löydettävissä oppimisvaikeuksisen lapsuudesta ja nuoruudesta ja jotka heijastuvat myös aikuiselämään. Ryhmätyöskentelyn avulla pohditaan, miten omassa työssä yläkoulussa ja toisella asteella voi vahvistaa suojaavia tekijöitä ja suotuisaa kehityskulkua aikuiseksi.
Hahmotusvaikeudet elämänkulussa ja hahmotusvaikeuksille annetut merkitykset omassa elämässä
Lukivaikeus ja hyvinvointi kouluvuosien jälkeen
Oppimisvaikeustutkimuksissa lapsena käyneiden aikuisten kouluttautuminen, työllisyys ja yleinen hyvinvointi
Mikä vaikuttaa oppimisvaikeustaustaisen suotuisaan kehitykseen ja hyvinvointiin?
Koulutukseen sisältyy lähiopetuksen lisäksi ennakkotehtävä ja jälkipohdinta.

KOULUTTAJAT
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti
Anna-Kaija Eloranta, PsM, psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

Ilmoittautuminen  kauppa.nmi.fi