Kouluttajat


Ahonen Timo – Kehityspsykologian professori, neuropsykologian erikoispsykologi

Ahonen toimi työuransa alkupuolella perheneuvolapsykologina ja on yksi Niilo Mäki Instituutin ja sen Lastentutkimusklinikan perustajista. Hänen tutkimuksensa ja kliininen kokemuksensa liittyy monin tavoin oppimisvaikeuksiin ja niiden ymmärtämiseen. Hän on ollut mukana useiden laajojen lapsen kehitystä, oppimista ja oppimisvaikeuksia koskevien pitkittäistutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa (Lasten lievät motoriset vaikeudet, Jyväskylän lukivaikeuksia koskeva pitkittäistutkimus, Alkuportaat -tutkimus ja Tikapuu –tutkimushanke).  Hän on myös toiminut kouluttajana NMIn oppimista ja oppimisvaikeuksia koskevissa kehitysyhteistyöhankkeissa useissa Afrikan maissa 1990 luvun alkupuolelta lähtien. Oppimisvaikeuksiin liittyen hän on julkaissut tieteellisten artikkelien lisäksi myös ammattilaisille tarkoitettuja oppikirjoja ja arviointivälineitä.

 


Asunta Piritta, LitT projektitutkija, Jyväskylän yliopisto

Asunta on väitellyt lasten motorisen oppimisen vaikeuden tunnitamisesta ja tukemisesta kouluympäristössä. Hänen erityistä osaamisalaansa on myös liikunnan soveltaminen tukea tarvitseville lapsille. Tällä hetkellä hän työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Käytännön liikuntaa Asunta on ohjannut psykiatristen lasten telinevoimistelusta vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden vesijumppiin. Opetuskokemusta liikunan alalta Asunnalla on yläkoulusta ja lukiosta sekä yliopistosta että Lasten liikunnanohjaajan (LALI) – näyttötutkinnon parista. Asiantuntija- ja kehittämistöitä hän on tehnyt SKLU:ssa kehitysvammaisten harrasteliikunnan kehittäjänä ja koulutuksen suunnittelijana sekä Suomen CP-liiton Mukaan-hankkeessa projektitutkijana. Hän oli myös mukana asiantuntijaryhmässä kirjoittamassa Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016 julkaisua sekä suosituksen tieteellisiä perusteluita motorisen oppimisen vaikeuden näkökulmasta. Lisäksi Asunnalla on liikunnan alueella ollut useita luottamustehtäviä ja tällä hetkellä hän toimii VAU:n koordinoimassa soveltavan liikunnanopetuksen verkostossa sekä THL:n TOIMIA -verkoston lasten ja nuorten toimintakyky asiantuntijatyöryhmän jäsenenä. Hänet on valittu myös LTS:n ja VLN:n koordinoiman erityisliikunnan tutkimus- ja koulutustyöryhmän jäseneksi vuosiksi 2016 – 2018. Asunta on myös kansainvälisesti aktiivinen. Hän on koordinoimassa Suomeen kansainvälistä DCD-13 kongressia, joka pidetään 5.-8.6.2019 Jyväskylässä. Lisäksi hän on mukana Special Olympics- järjestön ´Social Inclusion´ EU-projektissa.

 


 Eloranta Anna-Kaija, PsM, psykologi

Anna-Kaija on psykologi, väitöskirjatutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut psykologina päiväkoti- ja kouluikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntouttamisen parissa. Tällä hetkellä Anna-Kaija tekee Niilo Mäki Instituutissa väitöskirjaansa, jossa hän tutkii oppimisvaikeustutkimuksissa kouluiässä käyneiden aikuisten elämää. Tutkimuksessa hän tarkastelee oppimisvaikeuksien yhteyttä muun muassa koulutukseen, työllistymiseen, tukimuotojen tarpeeseen ja hyvinvointiin. Anna-Kaija pitää täydennyskoulutuksia oman tutkimusaiheensa lisäksi lasten toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta, jonka parissa hän työskentelee Niilo Mäki Instituutin Lastentutkimusklinikalla tutkijantyönsä ohella. Anna-Kaija on ollut myös mukana kirjoittamassa toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutukseen perehdyttävää Kummi 15 -julkaisua.

 

 


 Heikkilä Riikka – PsT, psykologi

Heikkilä on tutkija, psykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut yli kymmenen vuoden ajan opetushenkilökunnan täydennyskouluttajana aiheinaan muun muassa lukivaikeudet, lukemisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen. Opetuskokemusta on karttunut myös lukion psykologian opettajan tehtävistä. Heikkilä on ollut mukana kehittämässä sekä kirjallisia että tietoverkkovälitteisiä lukemissujuvuuden arviointi- ja harjoittelumenetelmiä. Tällä hetkellä Heikkilä toimii erityisasiantintijana Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella LUKILOKI-hankkeessa, jossa suunnitellaan ja toteutetaan opettajien täydennyskoulutusta lukemisen ja kirjoittamisen tukemisesta. Heikkilä toimii myös psykologina kuntoutusyksikkö Nekussa, jossa hän kuntouttaa kouluikäisiä lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia.

 

 


Husberg Henrik – speciallärare, projektforskare, PeM, doktorand vid Helsingfors Universitet, Niilo Mäki Institutet

Henrik Husberg är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och tidigare jobbat som speciallärare med ansvar bland annat för planering av stöd och kartläggning och uppföljning av inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. Husberg är doktorand vid Helsingfors Universitet. Temat för avhandlingen är matematiksvårigheter, motivation och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern.


Karhu Anne – KT, Yliopisto-opettaja, Erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto

Karhu työskentelee erityispedagogiikan yliopisto-opettajana opettajankoulutuksessa, työskentelee tutkijana sekä toimii kouluttaja. Karhulla on pitkä työkekemus laaja-alaisena erityisopettajana peruskoulusta ja hän on ollut mukana kehittämässä koulu ja kuntatasoista toimintamallia erityisesti käyttäytymisen ongelmien kohtaamiseen lähikoulussa. Karhu työskentelee ProKoulu-tutkimusryhmässä, jossa kehitetään oppilaiden käyttäytymisen tukea kaikille tuen kolmelle portaalle. Karhu on tehnyt väitöskirjaansa käyttäytymisen tehostetusta tuesta ja pilotoinut Suomeen Check in Check out (CICO) tehostetun tuen toimintamallin toivotun käyttäytymisen tukemiseen.

 

 

 


Kiiski Tiina – KM, erityisopettaja, kouluttaja, työnohjaaja

Kiiski on erityisopettaja, kouluttaja ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja. Hänellä on pitkä käytännön kokemus lasten ja nuorten oppimisen tuen suunnittelusta sekä opetustyöstä erityisopettajana. Tällä hetkellä hän työskentelee erityisopettajana yläkoulussa, jossa oppilaista merkittävä osa on maahanmuuttajataustaisia nuoria. Kiiski on toiminut Niilo Mäki Instituutissa hanketyöntekijänä, kehittäjänä ja kouluttajana ja lisäksi hänellä on jonkin verran kokemusta perusopetuksen yläkoulun johtamisesta. Kiiski on kouluttanut opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä aiheinaan koulujen työrauhan edistäminen sekä opetushenkilöstön luokanhallinnantaitojen vahvistaminen.

 

 

 

 


Klenberg Liisa – PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Liisa Klenberg on neuropsykologi, joka toimii kliinisen työn ohella tutkijana, kouluttajana ja työnohjaajana. Hänellä on pitkä kokemus lasten ja nuorten neuropsykologisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä yhteistyöstä koulujen kanssa. Erityisesti hän on kiinnostunut tarkkaavuuden vaikeuksista ja toiminnanohjauksen kehittymiseen, tukemiseen ja arviointiin liittyvistä aiheista, joita hän on myös tutkinut väitöstutkimuksessaan. Tällä hetkellä Liisa vetää NMI:ssa alle kouluikäisten toiminnanohjauksen tukemiseen liittyvää Leikiten-hanketta. Hän työskentelee myös Helsingin yliopistossa neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa sekä asiakastyössä Hippo Terapiaklinikassa.


Kultti-Lavikainen Nina – kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja

Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.

 


Lahti Juha – KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja

Lahti toimii projektikoordinaattorina Niilo Mäki Instituutissa aikuisten hahmottamistaitojen tuki –hankkeessa (2018). Hakkeen tavoitteena on tuottaa hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn kehittämiseen verkkopohjainen harjoitusohjelmisto. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kouluttaa mentor -verkosto toimintakykyä tukevan ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi. Työuransa Lahti on tehnyt Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa. Hän on toiminut erityisluokanopettajana kieli-, kuulo-, näkö- ja autisminkirjon sekä monitarpeisten oppilaiden opettajana. Vuodesta 2002 Lahti toimi Onervan oppimispäällikkönä vastuualueenaan erilaisten tukitoimien ja konsultointien organisointi ja toteuttaminen lähikoulua käyville oppilaille ja heidän kanssaan työskenteleville. Lahti on myös koulutukseltaan työnohjaaja.

 

 


Latvala Juha-Matti – FT, toiminnanjohtaja

Latvala on Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja ja toimii myös vastaavana tutkijana Suomen Akatemian rahoittaman ReadAll-hankkeen Niilo Mäki Instituutin osuudessa.
Latvala on väitellyt vuonna 2006 kodin ja koulun yhteistyön tukemisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hänellä on myös luokanopettajan koulutus. Aiemmin Latvala on toiminut projektipäällikkönä LukiMat-hankkeessa ja osallistunut Ekapeli-oppimispelin sisältöjen kehittämiseen. Latvalan koulutusten teemat liittyvät pääosin Ekapeliin ja sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena sekä LukiMat-verkkopalveluun.


Leppänen Ulla – Psykologi, PsT, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti

Ulla on töissä Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla psykologina. Ullan työnkuvaan kuuluu lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus. Myös vanhempien tukeminen sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiot ja työnohjaus ovat osa Ullan työtä. Lisäksi Ulla työskentelee Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen, esimerkiksi lukemisen sujuvuuden ja oikeinkirjoituksen sekä luetun ymmärtämisen ryhmäkuntoutukseen


Malinen Olli-Pekka – KT, erityisluokanopettaja

200px_ollipekkaMalinen on tutkija, projektipäällikkö ja kouluttaja. Osana työtään hän vastaa Suomen Akatemian tutkimuksesta, jonka aiheena on opettajien minäpystyvyys ja kollektiivinen pystyvyys. Lisäksi Malinen vastasi aiemmin Niilo Mäki Instituutin osuudesta Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitetään oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia. Malisen kiinnostuksen kohteita ovat opettajien oppiminen ja minäpystyvyys, inklusiivinen opetus, yhteisopettajuus, käyttäytymisen tuki sekä Kiinan koulujärjestelmä. Ennen Niilo Mäki Instituuttia Malinen on työskennellyt erityisluokanopettajana Tampereella ja tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Suomen lisäksi hän on asunut ja työskennellyt Kiinassa, Yhdysvalloissa sekä Hollannissa tutustuen läheisesti kunkin maan koulujärjestelmään ja opetuksen käytänteisiin. Malisen Niilo Mäki Instituutissa pitämien koulutusten aiheita ovat olleet inklusiivinen opetus, luokan työrauhaa parantavien tukitoimien suunnittelu ja ohjaus, opetushenkilökunnan pystyvyyden kehittäminen sekä yhteisopettajuus keinona tarjota tehostettua ja erillistä tukea yleisopetuksen luokassa.


Mattinen, Aino – KT, erikoistutkija

Tällä hetkellä Mattinen työskentelee erikoistutkijana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimushankkeissa (Decin, May) joissa kehitetään matemaattisia ja kielellisiä interventioita varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Lisäksi Mattinen on aikaisemmin toiminut tutkijana Niilo Mäki Instituutissa ja tuolloin kehittänyt harjaannuttamisohjelmia, joiden avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea pienten lasten matemaattisten taitojen ja kuullun ymmärtämisen taitojen kehittymistä. Varhaiskasvatuksen kenttä on Mattiselle tuttu, sillä hän on toiminut aikaisemmin lastentarhanopettajana. Kaikki interventiotutkimukset ja harjaannuttamisohjelmat on kokeiltu ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä päiväkotien varhaiskasvattajien kanssa. Koulutuksissa käsitellään, miten pienten lasten matemaattisten tai kuullun ymmärtämisen taitojen kehittämistä voidaan toteuttaa lasta kiinnostavien, leikinomaisten ja toiminnallisten menetelmien avulla.


Minkkinen Mika – FM, matemaattisten aineiden opettaja

Mika Minkkinen toimii projektisuunnittelijana Niilo Mäki Instituutissa aikuisten hahmottamistaitojen tuki –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa hahmotushäiriöisten työikäisten toimintakyvyn kehittämiseen verkkopohjainen harjoitusohjelmisto. Lisäksi hankeen tavoitteena on kouluttaa mentor-verkosto toimintakykyä tukevan ja kehittävän harjoittelun ohjaajiksi. Aiemmin Minkkinen on toiminut matemaattisten aineiden opettajana sekä ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onervassa.


Mälkönen Ida – TtM, fysioterapeutti

Mälkönen on fysioterapeutti, terveystieteiden opettaja sekä kouluttaja. Hän on aiemmin toiminut kliinisessä kuntoutustyössä lasten fysioterapian parissa, opetustehtävissä sekä järjestötyössä Suomen CP-liitossa. Hän on työssään Innostun liikkumaan -hankkeen (2013-2017) koulutuskoordinaattorina pyrkinyt lisäämään motorisiin taitoihin liittyvien haasteiden tunnettuutta pyrkimällä tavoittamaan niin päiväkodit, koulut, liikuntaseurat kuin järjestötoimijatkin. Mälkösen pitämissä koulutuksissa aiheina ovat olleet motoriikan oppimisvaikeuden ja lievempien motoriikan haasteiden tunnistaminen ja tukeminen koulu- ja varhaiskasvatusympäristöissä. Lisäksi Mälkönen omaa vahvan taustan eri alojen ammattilaisten tekemästä yhteistyöstä, jonka ansiosta koulutukset hyödyttävät useiden eri alojen ammattilaisia muun muassa kasvatus-, opetus- ja kuntoutusalalla.

 

 


Määttä Sami – PsT, tutkija

Määttä työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitettiin oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia. Määttä on erityisen kiinnostunut nuorten motivaatiosta ja sen tukemisesta sosiaalista ympäristöä muokkaamalla. Ennen ProKoulua Määttä työskenteli NMI:n Motivoimaa-hankkeessa, jossa tutkittiin ammattiin opiskelevien nuorten motivaatiota ja opiskelun tukemista. Lisäksi hän on on ollut mukana Mielen hyvinvointi- ja Polkuja läpäisyn tehostamiseen –hankkeissa. Määtän pitämien koulutusten aiheina ovat olleet motivoitumattomien opiskelijoiden tunnistaminen (toinen aste) ja tukeminnen kouluympäristöön sopivien motivaationäkemysten pohjalta.


Määttä Sira – PsT, psykologi

Määttä on neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, tutkija ja kouluttaja. Hän on toiminut sekä kliinisessä työssä kouluikäisten lasten oppimisvaikeuksien parissa että tutkijana hankkeissa, joiden teemat ovat liittyneet mm. lukutaitoon, itsesäätelytaitojen kehitykseen ja tukemiseen, sekä minäpystyvyyteen ja itsetunnon tukemiseen. Määttä on väitellyt tohtoriksi keväällä 2017 aiheenaan esikielelliset kommunikaatiotaidot, niiden kehityksellinen yhteys myöhempiin kielellisiin taitoihin ja varhaisen seulonnan toteuttaminen. Määttä toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin ILS -hankkeessa, jossa tuotetaan arviointi- ja tukimateriaaleja suomenruotsalaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön tarkkaavuuden ja itsesäätelyn taitoihin liittyen. Lisäksi Määttä toimii psykologina Attentio Oy:ssa, jossa hän toteuttaa arviointeja ja kuntoutusta lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin liittyen.

 

 


Närhi Vesa – dosentti, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi

Närhillä on kahdenkymmenen vuoden kokemus opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen aiheet ovat liittyneet hänen työhönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Erityisessä fokuksessa koulutuksiin liittyen Närhillä on ollut tarkkaavuuden- ja käyttäytymisen ongelmat, painottuen koulun keinoihin tukea lapsia, joilla näitä ongelmia on. Närhillä on mittava kokemus sekä yksilökohtaisten että koko luokkaa koskevien tukitoimien suunnittelun ohjauksesta. Hän on myös ollut mukana kehittämässä oppaita tukitoimien suunnitteluun päiväkodista yläkouluun. Tällä hetkellä Närhi toimii tutkijana Jyväskylän yliopistossa.


Paananen Mika, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi

Mika Paananen on työskennellyt pitkään kliinisessä työssä, erityisesti lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien tutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmiin liittyvissä tehtävissä. Viime aikoina hän on työskennellyt useassa projektissa, joissa on kehitetty ja tutkittu koulujen eritysopetukseen soveltuvia tukimenetelmiä. Tällä hetkellä Paananen työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa. Paananen on kehittänyt Maltti-ryhmäkuntoutusmallin. Paanasen koulutukset ovat tähdänneet lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen sekä käyttäytymisen kouluinterventioiden toteuttamiseen.


Palmu Iines – KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, väitöskirjatutkija

Palmu on väitöskirjatutkija ja hän on toiminut tutkijana NMI:llä ProKoulu-tutkimuksessa ja hallituksen kärkihankkeen arviointityöryhmässä. Palmun kiinnostuksen kohteita ovat käyttäytymisen ongelmien ja kouluvaikeuksien päällekkäistyminen, käyttäytymisen ja motivaation tuki, yhteisopettajuus sekä eriyttäminen ja strukturointi inklusiivisessa opetuksessa. Lisäksi Palmu kuntouttaa NMI:n lastentutkimusklinikalla kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Aiemmin Palmu on työskennellyt erityisluokanopettajana sekä laaja-alaisena erityisopettajana aina alkuopetuksesta ammatilliseen oppilaitokseen. Lisäksi hän on opiskellut Yhdysvalloissa tutustuen paikalliseen koulujärjestelmään ja -käytänteisiin erityispedagogiikan ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien näkökulmista. Palmun Niilo Mäki Instituutissa pitämien koulutusten aiheita ovat olleet käyttäytymistä koskevan tiedon keruu ja hyödyntäminen oppilaiden tukemisessa, opiskelumotivaation tukeminen, yhteisopettajuus, sekä strukturointi ja eriyttäminen tuen pedagogisina toteutuskeinoina.

 

 


Peltonen Marika – FM, yliopistonopettaja

Peltonen toimii Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella yliopistonopettajana. Hänen vastuullaan siellä on tietotekniikan ja sen pedagogisen käytön opettaminen. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri, pääaineenaan opetusteknologia. Peltonen on aiemmin työskennellyt tutkimuksen hallinnan ja koordinoinnin parissa Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimuksessa, jossa kehitetään oppilaiden toivottua käyttäytymistä tukevaa koko koulun toimintamallia sekä hankevastaavan sijaisena Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeessa. Sitä ennen mm. LukiMatissa, hän ollut mukana kehittämässä ja suunnittelemassa Ekapeliä. Peltosen pitämien koulutusten aiheita ovat olleet Ekapeli ja LukiMat, tietotekniikkaa erityisopettajille, ohjelmoinnin filosofiaa, lisäksi hän kouluttaa esim. wordin, excelin ja powerpointin käyttöstä opetuksen tukena, erilaisia kokonaisuuksia Ekapelistä sekä ohjelmoinnin pedagogiikkaa.

 

 


Pöyliö Hanna – KM, yliopistonopettaja

Pöyliö toimii hankevastaavana Niilo Mäki Instituutissa sekä yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden laitoksella. Niilo Mäki Instituutissa hän koordinoi kielten kärkihanketta Kielitaito kuuluu kaikille, jossa kehitetään englannin äännetietoisuuden arviointi- ja harjoitusmateriaalia. Työhön sisältyy tutkimuksen lisäksi kliinistä työtä oppilaiden parissa. Jyväskylän yliopistossa Pöyliö toimii vastuuopettajana erityispedagogiikan opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidon ja matematiikan taitojen kursseilla. Pöyliö opiskelee tietojärjestelmätieteitä Jyväskylän yliopistossa ja on käsikirjoittanut ja konsultoinut Opetushallituksen julkaisemia digitaalisia oppimateriaaleja.

Pöyliö kouluttaa tällä hetkellä lukemissujuvuuden arvioinnista ja harjoittamisesta 2.-6. luokkien opettajia. Koulutuksissa opetellaan ja sovelletaan omaan työarkeen toimintamalleja, joilla opettajat voivat tuoda kohdennettua tukea lukemisen taitoihin oppilaille. Pöyliö kouluttaa myös englanninopettajia lukivaikeuden huomioimisesta opetuksessa ja opettajia suomi toisena kielenä -teemoista. Lisäksi hän kouluttaa tietoteknisiä perustaitoja ja toimisto-ohjelmien pedagogista käyttöä erityisopettajille.

 


Rantanen Vesa – YTM, tutkija

200px_vesarantanenRantanen toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa ReadAll -hankkeessa. Hänen tutkimuksen kohteena ovat Ekapeli-oppimispelin vaikutukset lukutaidon oppimiseen sekä uusien tietoverkkovälitteisesti suoritettavien lukutaidon testien arvioiminen suhteessa perinteisiin kynä-paperi -testeihin. Rantanen on aiemmin vetänyt Ekapeli-Maahanmuuttaja -hanketta, jossa tutkittiin ja kehitettiin Ekapeliä maahanmuuttajalasten suomen kielen oppimisen tarpeisiin.

 


Rekola Heini – KM, EO

Heini Rekola on työskennellyt 10 vuotta erityisopettajana yläkoulussa ja lukiossa sekä toiminut useita vuosia erityisopetuksen koordinaattorina. Rekola on työssään aktiivisesti kehittänyt erityisopetuksen kokonaisuutta sekä erilaisia kolmiportaiseen tukeen liittyviä käytänteitä. Rekola on kiertänyt kouluttamassa opettajia ja oppilashuollon henkilöitä NMI:n Työrauha kaikille -mallista sekä työrauhan rakentamisesta useita vuosia.


Risberg Ann-Katrine – PeM, speciallärare, doktorand, projektforskare

Ann-Katrine Risberg är projektforskare inom projektet InLärning och Stöd vid Niilo Mäki Institutet. Inom projektet utvecklar hon nya finlandssvenska material för kartläggning och uppföljning av läs-, skriv- och benämningsförmåga. A-K Risberg har även tidigare arbetat med utveckling av bl.a material för kartläggning av läsförståelse i grundläggande utbildning. Hon arbetar även som utredningspedagog gällande läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna. Hon forskar och föreläser om (tidig) identifiering av läs- och skrivsvårigheter bland enspråkigt svenska och tvåspråkiga (fi-sve) elever.


Räsänen Pekka – PsL, neuropsykologian erikoispsykologi

200px_pekkaRäsäsellä on yli 25 vuoden kokemus psykologien, neuropsykologien sekä opetushenkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen aiheet ovat liittyneet hänen työhönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Koulutusten teemat Räsäsellä ovat käsitelleet erityisesti matemaattisten taitojen oppimisen ongelmia sekä näihin liittyen oppimisen ja kognitiivisten taitojen arviointia sekä kuntoutusta. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus monikulttuurisuuskysymyksistä oppimisvaikeuksissa, hahmottamisen vaikeuksien diagnostiikasta ja kuntoutuksesta sekä tietokoneavusteisuuden hyödyntämisestä oppimisvaikeuksien arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Räsänen toimii tällä hetkellä varatoiminnanjohtajana ja vastaavana tutkijana Niilo Mäki Instituutissa.


Salmi Paula – FT, puheterapeutti, tutkija

Salmi toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin Inlärning och stöd -hankkeessa. Hän kehittää uusia välineitä lukutaidon ja nimeämisen arviointiin ja seurantaan. Salmi on ollut mukana kehittämässä suomenkielisiä lukemisen arviointivälineitä ja kuntoutusmateriaaleja sekä tekee kliinistä kuntoutustyötä oppimisvaikeuslapsien parissa. Salmen tutkimuksen ja koulutuksen aiheina ovat nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.


Slama Susanna – PsM, psykolog, projektforskare,

Slama är projektforskare vid Niilo Mäki Institutets projekt Inlärning och Stöd. Hon blev färdig psykolog från Åbo Akademi år 2011 och har som skolpsykolog och rådgivningspsykolog jobbat bl.a. med utredningar av barn och unga med olika typer av inlärningssvårigheter. Slama blir 2018 klar med sin utbildning till psykoterapeut med kognitiv inriktning.


Vataja Pia – Ped.mag, doktorand, klass- och speciallärare, projektforskare

Pia Vataja fungerar som projektforskare på Niilo Mäki Institutet inom ILS-projektet (InLärning- och Stöd i Finlandssvenska skolor och daghem). Hon har utarbetat finlandssvenska verktyg för kartläggning och uppföljning av elevers läsning, skrivning och benämning. Pia Vataja forskar och föreläser om en- och tvåspråkiga finlandssvenska barns läsutveckling i de tidiga skolåren. Hon har också en lång erfarenhet från skolvärlden både som klass- och speciallärare.


Suvi Ylönen – KM, YTM

Suvi Ylönen toimii projektitutkijana Hahmottamisen kuntoutus -hankkeessa, jossa kehitetään kuntouttavia menetelmiä hahmotushäiriöihin ja tuotetaan tietopalvelua hahmotusvaikeuksista. Ylönen kouluttaa hahmotusvaikeuksien näyttäytymisestä arjessa ja hahmotusvaikeuksille annetuista merkityksistä. Hän on kiinnostunut kokemusasiantuntijuustiedosta ja oppimisvaikeuksista yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ylönen on myös erityispedagogiikan jatko-opiskelijana Jyväskylän yliopistossa.

 

 

 


Täältä löydät lisätietoa tilauskoulutuksistamme ja yhteystietomme.