LUKIVALMIUKSIIN JA LUKEMISEEN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

TAVOITTEENA SUJUVA LUKUTAITO – TEORIAA JA HARJOITUKSIA

NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI

MITÄ LUKIARVIOINNIN JÄLKEEN? – LUKIVAIKEUKSISEN NUOREN OPISKELUN TUKEMINEN JA ERITYISJÄRJESTELYT

FONOLOGIATESTI: UUSI MENETELMÄ LASTEN ÄÄNTEELLISEN KEHITYKSEN ARVIOINTIIN

LUKIKOULUTUS PUHETERAPEUTEILLE

LUKIVA – LUKIVALMIUKSIEN ARVIOINTIMENETELMÄ 4–5-VUOTIAILLE LAPSILLE

LUKIVAIKEUDET JA TEHOSTETTU TUKI PERUSOPETUKSEN LUOKILLA 1-6

EKAPELI LUKEMAAN OPPIMISEN JA SUJUVAN LUKEMISEN TUKENA

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN PERUSTAITOJEN OPPIMISEN ARVIOINTI, TUKEMINEN JA OPPIMISEN SEURANTA OSANA OPETTAJAN PEDAGOGISTA ARVIOINTITYÖTÄ LUOKILLA 1-2

AIKAMATKALLA – SUJUVAN LUKEMISEN JA OIKEINKIRJOITUKSEN HARJOITUSOHJELMA

PEDAGOGINEN ARVIOINTI ESI- JA ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

PEDAGOGINEN ARVIOINTI ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

OPPIMISVAIKEUKSIEN (LUKEMINEN, TARKKAAVUUS JA MATEMATIIKKA) ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI LUKIOSSA

MAAHANMUUTTAJALASTEN MATEMAATTISTEN JA LUKEMISEN VAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU TUKI

YMMÄRTÄVÄN LUKEMISEN TUKEMINEN

TAVOITTEENA SUJUVA LUKUTAITO – TEORIAA JA HARJOITUKSIA

KOHDERYHMÄT Opettajat, erityisopettajat, psykologit ja terapeutit, kaikki lukemisvaikeuslasten kanssa työskentelevät

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukutaidon kehitys ja lukivaikeudet
Mitä lukemisen sujuvuus on?
Miten lukemisen sujuvuutta voi arvioida?
Miten sujuvuutta voi harjoittaa?

Koulutuksessa esitellään, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuuden kehittymisestä sekä kuntouttamisesta. Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä ja materiaaleja, joilla tätä suomen kielessä keskeistä lukutaidon ongelmaa voidaan koettaa lieventää. Esitellyt lukemisen sujuvuuden harjoitusmenetelmät soveltuvat käytettäväksi sen jälkeen, kun lapsi on oppinut peruslukutaidon.

KOULUTTAJA Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI
– seulontamenetelmän ja yksilötestistön käyttökoulutus

KOHDERYHMÄT Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit ja ne, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten/aikuisten lukivaikeuksia, Lukivaikeuksien seulontamenetelmää lyhyesti ja Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöä. Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa tukea. Koulutuksessa käsitellään myös tapausesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa, tukemista ja yhteistyötä.
Toivottavaa on, että osallistujilla olisi koulutuksessa mukanaan Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö.

KOULUTTAJA Leila Kairaluoma, KM, erityisopettaja, tutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Oulun yliopisto

MITÄ LUKIARVIOINNIN JÄLKEEN? – LUKIVAIKEUKSISEN NUOREN OPISKELUN TUKEMINEN JA ERITYISJÄRJESTELYT

Koulutuspäivä rakentuu Lukemalla ja tekemällä -kirjan pohjalle.

KOHDERYHMÄT Kaikki toisen asteen oppilaitosten opettajat, ammattikorkeakoulujen opettajat, yläkoulun opettajat, erityisopettajat, puheterapeutit, oppilaanohjaajat ja ne, jotka vastaavat lukihäiriöisten nuorten tukemisesta ja opetuksesta. Toivotaan Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöön perehtymistä.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Taustaksi tietoa lukivaikeuksien ilmenemisestä
Organisatoriset järjestelyt lukivaikeuksien tunnistamiseksi ja tukitoimet
Lukiongelmien merkitys oppiaineissa ja tukitoimiin perehtyminen
Tuki luokkatilanteissa, pienryhmässä ja yksilötasolla

KOULUTTAJA Leila Kairaluoma, KM, erityisopettaja, tutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Oulun yliopisto


FONOLOGIATESTI: UUSI MENETELMÄ LASTEN ÄÄNTEELLISEN KEHITYKSEN ARVIOINTIIN

KOHDERYHMÄT Puheterapeutit ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa kerrataan lasten äänteellisen kehityksen teoriatausta uusimpien tutkimusten valossa ja kerrotaan Fonologiatestin tarkoituksesta, kohderyhmästä ja suoritustavasta. Testianalyysit ja pisteytys käydään läpi yksityiskohtaisesti.

KOULUTTAJA
Anna-Kaisa Tolonen, FM, puheterapeutti, projektitutkija, Oulun yliopisto
Katri Saaristo-Helin, FT, Helsingin yliopisto


LUKIKOULUTUS PUHETERAPEUTEILLE

KOHDERYHMÄ Puheterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
1. päivä
*Miten ohjeistaa vanhempia, joiden lapsilla on oppimisen vaikeuksia:
– Kognitiivinen vanhemmuus – mitä se on
– Vanhemmat lastensa oppimisympäristönä
– Vanhemmuuden vaikutus lapsen kehitykseen ja oppimiseen
– Vanhempi ohjauksessa
– Vanhempien tukeminen ja yhteistyön rakentaminen

* LUKIVA-arviointimenetelmä, sen käyttö sekä tulosten tulkinta.
– LUKIVA- menetelmän avulla voidaan arvioida leikki-ikäisten lasten Lukivalmiuksia eli lukemista ennakoivien taitojen tasoa sekä ennustaa lukipulmien todennäköisyyttä kouluiässä. Menetelmä sisältää myös harjoitteita taitojen tukemiseksi.
2. päivä
– Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
– Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
– Lukivaikeuksien arviointi ja tukeminen
– Lukemisvalmiuksien arviointi ja tukeminen
– Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen

KOULUTTAJAT
Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus
Anne Puolakanaho, PsT, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Helsingin yliopisto

LUKIVA – LUKIVALMIUKSIEN ARVIOINTIMENETELMÄ 4–5-VUOTIAILLE LAPSILLE

KOHDERYHMÄT Koulutus on suunnattu etenkin neuvoloiden terveydenhoitajille, mutta myös muille leikki-ikäisten lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, esimerkiksi puheterapeuteille, psykologeille ja erityislastentarhanopettajille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
LUKIVA -arviointimenetelmä sisältää kolme lyhyttä arviointitehtävää. Tehtävien avulla voidaan arvioida leikki-ikäisten lasten lukemista ennakoivien taitojen tilannetta (lukivalmiuksia) sekä ennustaa lukipulmien todennäköisyyttä kouluiässä.
Koulutuksessa tutustutaan arviointimenetelmään, sen tekemiseen sekä tulosten tulkintaan ja tarvittaviin jatkotoimiin. Kaikille LUKIVA -arviointi-menetelmää käyttäville suositellaan kouluttautumista menetelmän käyttöön. LUKIVA -menetelmän mukana esitetään myös leikinomaisia harjoitteita, joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä ja lieventää lukipulmia kouluiässä. Koulutuksessa perehdytään erityisesti leikki-ikäisten kirjaintuntemuksen ja nimeämistaitojen harjoittamiseen.

KOULUTTAJAT
Anne Puolakanaho, PsT, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Helsingin yliopisto
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

LUKIVAIKEUDET JA TEHOSTETTU TUKI PERUSOPETUKSEN LUOKILLA 1-6

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat ja koulunkäyntiavustajat. (Koulunkäyntiavustajat mielellään yhdessä opettajan tai erityisluokanopettajan kanssa.) Samasta työyhteisöstä toivotaan vähintään kahta osallistujaa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukitaidon rakentuminen
Lukemisvalmiuksien tukeminen ja alkava lukutaito
Nimeämisvaikeudet ja niiden kuntoutus
Lukemisen ja kirjoittamisen tehostettu tuki
Lukemissujuvuuden tehostettu tuki
Luetunymmärtäminen

Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon, nimeämisen ja lukemisen valmiuksien kehittymistä, lukivaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukivaikeuksien tehostettuun tukeen.
Koulutus koostuu viidestä luentomuotoisesta lähiopetuspäivästä, oppimistehtävän tekemisestä sekä kirjallisuuteen tutustumisesta.

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Helsingin yliopisto
Riikka Heikkilä, PsM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos
Eija Pakarinen, PsT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

EKAPELI LUKEMAAN OPPIMISEN JA SUJUVAN LUKEMISEN TUKENA

KOHDERYHMÄT Opettajat ja erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, jotka opettavat lapsia esiopetuksesta kolmanteen luokkaan

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
–    Lukemaan oppiminen ja siinä ilmenevät vaikeudet
–    Lukemisen sujuvuuden kehittyminen ja sujuvuuden ongelmat
–    Ekapeli lukemisen, oikeinkirjoittamisen ja lukemisen sujuvuuden tukena, Ekapelin käyttö opetuksessa
–    Ekapelin versiot, käytännön opastusta pelin ja palvelun käyttöön
–    LukiMat -palvelu: tietoa ja taitoa lukivaikeudesta
Koulutuskokonaisuus koostuu yhdestä verkkovälitteisesti toteutetusta opetuspäivästä sekä kahdesta lähiopetuspäivästä.  Koulutukseen sisältyvässä oppimistehtävässä perehdytään Ekapelin eri versioihin ja toteutetaan luokassa harjoittelujakso Ekapelillä.

KOULUTTAJAT
Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Helsingin yliopisto
Riikka Heikkilä, PsM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos
Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti
Marika Peltonen, FM, Niilo Mäki Instituutti

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN PERUSTAITOJEN OPPIMISEN ARVIOINTI, TUKEMINEN JA OPPIMISEN SEURANTA OSANA OPETTAJAN PEDAGOGISTA ARVIOINTITYÖTÄ LUOKILLA 1-2

KOHDERYHMÄT alkuopetuksen opettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppimisen arviointi osana kokonaisvaltaista pedagogista arviointityötä
Toimintamalli arvioinnista tukemiseen ja tuen vaikuttavuuden arviointiin
Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Luku- ja kirjoitustaidon tukeminen
Lukemisen ja kirjoittamisen arviointivälineisiin perehtyminen
Arviointivälineiden kokeilua käytännössä
Arviointitiedon tulkinta
Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden arviointi käytännössä
Koko toimintamallin ja saatujen kokemusten läpikäyminen

Koulutuksessa koulutukseen osallistuva kokeilee toimintamallia, joka lähtee liikkeelle oppimisen arvioinnista ja arviointitiedon siltaamisesta tuen suunnitteluun sekä toteuttaa tukemisen jakson ja arvioi tuen vaikuttavuutta.

Koulutus koostuu neljästä luentomuotoisesta lähiopetuspäivästä, arvioinnin ja tukijakson toteuttamisesta sekä kirjallisuuteen tutustumisesta.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Ritva Ketonen, FT, puheterapeutti, erityisopettaja, tutkija, Niilo Mäki Instituutti ja Helsingin yliopisto
Hanna Pöyliö, KM, erityis- ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti

AIKAMATKALLA – SUJUVAN LUKEMISEN JA OIKEINKIRJOITUKSEN
HARJOITUSOHJELMA

KOHDERYHMÄT Erityisopettajat, opettajat, psykologit ja puheterapeutit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Luku- ja kirjoitustaidon kehitys
Lukivaikeus
Lukitaitojen harjoittaminen
Ryhmässä toteutettavan harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset
Lasten edistymisen eteneminen ja seuranta
Aikamatkalla -harjoitusohjelma on suunniteltu 3-5-luokkalaisille.

KOULUTTAJA Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti

PEDAGOGINEN ARVIOINTI ESI- JA ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

KOHDERYHMÄT Esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä on pedagoginen arviointi?
Matemaattisten perustaitojen kehittyminen ja siinä esiintyvät haasteet
Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin perehtyminen

Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon ja matemaattisten perustaitojen kehittymistä, lukivaikeuksia, matemaattisia oppimisvaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin sekä pedagogisen arvioinnin tietopalveluun. Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Jonna Salminen, KM tutkija, Jyväskylän yliopisto
Tuire Koponen, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

PEDAGOGINEN ARVIOINTI ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

KOHDERYHMÄT Alkuopetuksen opettajat ja erityisluokanopettajat, mielellään työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä on pedagoginen arviointi?
Matemaattisten perustaitojen kehittyminen ja siinä esiintyvät haasteet
Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin perehtyminen
Arviointivälineiden kokeilua käytännössä

Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon ja matemaattisten perustaitojen kehittymistä, lukivaikeuksia, matemaattisia oppimisvaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin sekä pedagogisen arvioinnin tietopalveluun. Oppimistehtävissä kokeillaan erilaisia arvioinnin tapoja omassa opetusryhmässä.

Koulutus koostuu neljästä luentomuotoisesta lähiopetuspäivästä, oppimistehtävien tekemisestä sekä kirjallisuuteen tutustumisesta.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Jonna Salminen, KM, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Tuire Koponen, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

OPPIMISVAIKEUKSIEN (LUKEMINEN, TARKKAAVUUS JA MATEMATIIKKA) ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI LUKIOSSA

KOHDERYHMÄT Lukion opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukemisen vaikeus nuoruusiässä
Koulussa toteutettavat tukitoimet
Matematiikan vaikeudet ja niiden tukeminen nuoruusiässä
Tarkkaavuuden ongelmat nuoruusiässä
Koulussa toteutettavat tukitoimet

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen- ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Tuire Koponen, PsT, Niilo Mäki Instituutti
Vesa Närhi, PsT, erityisasiantuntija, Niilo Mäki Instituutti

MAAHANMUUTTAJALASTEN MATEMAATTISTEN JA LUKEMISEN VAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU TUKI

KOHDERYHMÄT erityisopettajat, opettajat, koulupsykologit, koulukuraattorit, opinto-ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Matemaattisten ja lukemisen taitojen ja valmiuksien arviointi osana laaja-alaisempaa oppilaan pedagogista opiskelu- ja toimintakyvyn arviointia
Tehostetun opetuksen keinot, erityisesti NMI:n materiaalit osana maahanmuuttajaoppilaan matematiikan ja lukemisen oppimisen tukea

1. KOULUTUSPÄIVÄ
Maahanmuuttajaoppilaiden matemaattiset taidot: taustatietoja ja tutkimuksia
Matemaattisten oppimisvaikeuksien moniammatillisesti toteutettu arviointi
Matemaattisten taitojen harjaannuttaminen esi- ja alkuopetuksessa.

2. KOULUTUSPÄIVÄ
Toisen kielen oppiminen – elinikäinen haaste
Maahanmuuttajalasten suomen kielen lukemaan oppimisen tukeminen
Ekapeli-Maahanmuuttaja suomen kielen oppimisen tukena

KOULUTTAJAT
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Vesa Rantanen, YM, tutkija, Niilo Mäki Instituutti