ITSESÄÄTELYYN JA TARKKAAVUUTEEN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

ITSESÄÄTELYTAIDOT JA OPPIMINEN – KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN

ITSESÄÄTELYTAITOJEN KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

MALTTI – TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN PIENRYHMÄMUOTOINEN TEHOSTETTU TUKI (8-11 V.)

OPPIMISVAIKEUKSIEN (LUKEMINEN, TARKKAAVUUS JA MATEMATIIKKA) ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI LUKIOSSA

Koulutusten kohderyhmät, sisällöt ja kouluttajat alla

 

ITSESÄÄTELYTAIDOT JA OPPIMINEN – KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN

KOHDERYHMÄT: Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä pienryhmätyöskentelyä.

KOULUTTAJA: Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

 

ITSESÄÄTELYTAITOJEN KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

KOHDERYHMÄT: Varhaiskasvatuksen työntekijät, lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, sosiaalitoimen työntekijät, lastenkotien henkilökunta, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen päivähoitoiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy

Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja se sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä pienryhmätyöskentelyä.

KOULUTTAJAT: Sira Määttä, PsT, Niilo Mäki Instituutti

 

MALTTI – TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN PIENRYHMÄMUOTOINEN TEHOSTETTU TUKI (8-11 V.)

KOHDERYHMÄT: Perusopetuksen erityisopettajat, koulupsyko¬logit, opettajat, koulunkäyntiavustajat ja oppilashuollon työryhmä

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Maltti-kuntoutus on ryhmämuotoinen (3-6 lapsen ryhmä) kuntoutus, joka on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnan ohjaamisen pulmia. Kuntoutus ja sen materiaalit on kohdennettu 8-11-vuotiaille, mutta soveltaen kuntoutuksen periaatteita ja tehtäviä voidaan käyttää myös tämän ikäryhmän ulkopuolella. Koulutuksessa esitellään kuntoutuksen teoreettisia perusteita ja lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteuttamista.
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen malli – Maltti-kuntoutus
Maltti – kuntoutuksen käytännön toteutus
Lasten lähiverkoston tukeminen kuntoutuksen yhteydessä
Pohdintaa muutoksen arvioinnista

KOULUTTAJA: Mika Paananen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

 

OPPIMISVAIKEUKSIEN (LUKEMINEN, TARKKAAVUUS JA MATEMATIIKKA) ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI LUKIOSSA

KOHDERYHMÄT: Lukion opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Lukemisen vaikeus nuoruusiässä
Koulussa toteutettavat tukitoimet
Matematiikan vaikeudet ja niiden tukeminen nuoruusiässä
Tarkkaavuuden ongelmat nuoruusiässä
Koulussa toteutettavat tukitoimet

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen- ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Tuire Koponen, PsT, Niilo Mäki Instituutti
Vesa Närhi, PsT, erityisasiantuntija, Niilo Mäki Instituutti