Yhteispeli -koulutukset

Tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne ja vuorovaikutustaitoja ala- ja yhtenäiskouluissa ja vaikuttaa koko koulun toimintakulttuuriin ja johtamiseen käytännönläheisten toimintatapojen kautta. Koulutuksissa koulutetaan opettajia lasten työskentelyn ohjaamiseen, rehtoreita koulun kehittämiseen ja muutosprosessien johtamiseen sekä työyhteisöä aikuisten keskinäisen työskentelyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille -koulutukset opettajille

Alueellisissa koulutuspäivissä koulutetaan koulutusprosessiin mukaan lähteneiden koulujen opettajia. Alueelliset opettajien koulutukset koostuvat kolmesta koulutuspäivästä ja koulutuksia järjestetään kolmella eri paikkakunnalla. Kultakin koulutushankkeessa mukana olevalta koululta opettajien alueellisiin koulutuksiin voi osallistua 2-4 opettajaa. Opettajien koulutuspäivät ovat toiminnallisia ja niiden aikana koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa työskentelyyn.

Alueellisten koulutusten sisällöt/koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse, teemme yhdessä. Toimintatavoista löytyy lisätietoa Yhteispeli -käsikirjasta, johon löytyy linkki sivun alaosasta. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet opettajat saavat lisäkoulutusta lähikoulutuspäivien aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa. Koulutukseen sisältyy myös opettajien itsenäisesti tekemiä välitöitä tunne- ja vuorovaikutustaidoista.

Kohderyhmät opetushenkilöstö, erityisesti luokanopettajat, myös yläkoulun opettajat voivat osallistuaHyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset esimiehille

Alueellisissa koulutuspäivissä koulutetaan koulutusprosessiin mukaan lähteneiden koulujen rehtoreita. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa.

Aluelliset rehtorikoulutukset koostuvat kolmesta koulutuspäivästä ja ne järjestetään kahdella paikkakunnalla. Alueellisten koulutusten sisällöt/koulutettavat toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen. Koulutukseen sisältyy YS-ajan suunnitteluun ja koulun kehittämiseen liittyviä itsenäisiä
välitöitä.

Kohderyhmät rehtori ja hänen työparinaan yksi opettaja


Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle

Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koulutukset ovat toiminnallisia ja niissä koulutetaan työyhteisölle yhteiseen työskentelyyn ja työssä oppimiseen suunniteltuja toimintatapoja: työyhteisökokous, huoltamo ja pikkukurssit. Kunkin koulutuskerran jälkeen työyhteisö käyttää koulutettua toimintatapaa yhteisessä työskentelyssään ja työskentelyssä esille tulleisiin pulmiin ja oivalluksiin palataan seuraavalla koulutuskerralla kouluttajajohtoisesti. Koulutuspäivien aikana uusia toimintatapoja luokissaan kokeilleet opettajat kertovat kollegoilleen toimintatapojen aloittamiseen liittyvistä kokemuksista ja innostavat muitakin kokeilemaan uudenlaista toimintaa. Koululla pidettävät koko opetushenkilökunnan koulutukset ovat pituudeltaan 2h. Samana päivänä on varattu 45 min rehtoreille ja 45 min alueellisiin koulutuksiin osallistuville opettajille. Kouluvierailuja toteutetaan koulutusprosessin aikana kolme kullekin koulutushankkeessa mukana olevalle koululle.


Kohderyhmät koko koulun opetushenkilökunta


Syventävää osaamista tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeen mentor-opettajille

Yhteispelin Mentor -koulutus on suunnattu Yhteispelin opettajakoulutuksiin osallistuneille opettajille. Tavoitteena on vahvistaa koulutustilanteita ja Yhteispeli -koulutusprosessiin osallistuneiden opettajien asiaosaamista koulutettavasta sisällöstä. Tavoitteena on syventää tietämystä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta, oppia, kuinka voi tukea ja innostaa kollegoja Yhteispelin toimintatapojen toteuttamisessa ja saada käytännönläheisiä ideoita siihen, miten esitellä muille Yhteispelin kokonaisuutta. Kouluttautuminen pitää sisällään akateemisen kirjallisuuteen perehtymistä, ohjausharjoituksia, omien taitojen refelektointia ja vuorovaikutustilanteiden harjoittelua. Myös koulutusmateriaalien muokkaaminen kuuluu osaksi kouluttautumista.

Kohderyhmät  Yhteispelin opettajakoulutuksiin osallistuneet opettajat


Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen ja kodin ja koulun yhteistyö

Koulutuspäivässä koulutetaan koulutusprosessissa mukana olevien koulujen opettajia ja niihin voi osallistua 2-4 opettajaa/koulu. Osallistujat voivat olla joko samoja opettajia, jotka osallistuvat myös koulutuksiin: Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille, tai koulut voivat lähettää näihin koulutuspäiviin halutessaan myös muita opettajia. Opettajien toiminnallisissa koulutuksissa koulutetaan toimintatapoja haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen ja kodin ja koulun yhteistyöhön. Koulutus on yksipäiväinen ja se toteutetaan kahdella paikkakunnalla.

Kohderyhmät  opetushenkilöstö


Yhteispeli -koulutuksissa kouluttavat:
Sari Alanen, luokanopettaja ja vararehtori
Paula Alasuvanto, aineenopettaja
Minna Mustakallio-Sorvari, päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja/kouluttaja
Kirsi Olli, luokanopettaja, aineenopettaja
Hanne Piironen, luokanopettaja
Tiina Ojala, luokanopettaja ja yliopistolehtori


Yhteispeli koulutushankkeistamme löydät tietoa täältä:

Ilmoittautuminen Yhteispeli – osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen tunne- ja vuorovaikutaitojen avulla 2020-2021 koulutukseen

Mistä Yhteispelissä on kysymys?

Tietoa vanhemmille yhteispelistä löydät täältä

Ideoita Yhteispelin toimintatapojen toteutukseen Lähetä oma vinkkisi täällä!

YHTEISPELI KÄSIKIRJA

Täältä löydät Yhteispelin käsikirja sähköisenä
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129900/URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf?sequence=1
Yhteispeli koulussa – opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen

Mikäli haluatte ostaa käsikirjan on se tilattavissa THL:n verkkokaupasta osoitteessa
https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/yhteispeli-koulussa/1130179
Käsikirja on nähtävillä koulutuksissa.

Yhteispeliin liittyvät tutkimusjulkaisut
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/yhteispeli/julkaisut 

FACEBOOK
Olemme avanneet suljetun keskusteluryhmän Yhteispelikoulutuksiin osallistuville, jossa tiedotamme Yhteispeli-koulutuksiin liittyvistä asioista, ja jossa on mahdollista keskustella Yhteispeliin liittyvistä asioista. Olette tervetulleita liittymään.https://www.facebook.com/groups/553924811480584/
Tiedotamme myös sähköpostilla.