Yhteispeli -koulutukset

Yhteispeli-logo

Tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne ja vuorovaikutustaitoja ala- ja yhtenäiskouluissa ja vaikuttaa koko koulun toimintakulttuuriin ja johtamiseen käytännönläheisten toimintatapojen kautta. Koulutuksissa koulutetaan opettajia lasten työskentelyn ohjaamiseen, rehtoreita koulun kehittämiseen ja muutosprosessien johtamiseen sekä työyhteisöä aikuisten keskinäisen työskentelyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen.

Opettajien koulutukset

Alueellisissa koulutuspäivissä koulutetaan koulutusprosessiin mukaan lähteneiden koulujen luokanopettajia. Kultakin koululta alueellisiin koulutuksiin voi osallistua 2-4 opettajaa. Opettajien koulutuspäivät ovat toiminnallisia ja niiden aikana koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa tehtäväksi.

Alueellisten koulutusten sisällöt: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse, juttutuokio, teemme yhdessä. Toimintatavoista löytyy lisätietoa Yhteispeli -käsikirjasta, johon löytyy linkki sivun alaosasta. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet opettajat saavat lisäkoulutusta lähikoulutuspäivien aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa. Koulutukseen sisältyy myös opettajien itsenäisesti tekemiä välitöitä tunne- ja vuorovaikutustaidoista.

Kohderyhmät opetushenkilöstö, erityisesti luokanopettajat

Rehtorien koulutukset

Alueellisissa koulutuspäivissä koulutetaan koulutusprosessiin mukaan lähteneiden koulujen rehtoreita. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa.

Alueellisten koulutusten sisällöt: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen. Koulutukseen sisältyy YS-ajan suunnitteluun ja koulun kehittämiseen liittyviä itsenäisiä
välitöitä.

Kohderyhmät rehtori ja hänen työparinaan yksi opettaja

Työyhteisöjen koulutukset omalla koululla

Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koulutukset ovat toiminnallisia ja niissä koulutetaan työyhteisölle yhteiseen työskentelyyn ja työssä oppimiseen suunniteltuja toimintatapoja. työyhteisökokous, huoltamo ja pikkukurssit. Kunkin koulutuskerran jälkeen työyhteisö käyttää koulutettua toimintatapaa yhteisessä työskentelyssään ja työskentelyssä esille tulleisiin pulmiin ja oivalluksiin palataan seuraavalla koulutuskerralla kouluttajajohtoisesti. Koulutuspäivien aikana uusia toimintatapoja luokissaan kokeilleet opettajat kertovat kollegoilleen toimintatapojen aloittamiseen liittyvistä kokemuksista ja innostavat muitakin kokeilemaan uudenlaista toimintaa.

Kohderyhmät koko koulun opetushenkilökunta

Mentor -koulutus Yhteispelissä

Yhteispelin Mentor -koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa koulutustilanteita ja syventää asiaosaamista koulutettavasta sisällöstä. Kouluttautuminen pitää sisällään akateemisen kirjallisuuteen perehtymistä, ohjausharjoituksia, omien taitojen refelektointia ja vuorovaikutustilanteiden harjoittelua. Myös koulutusmateriaalien muokaaminen kuuluu osaksi koulututtautumista.

Kohderyhmät  Yhteispeli- koulutuksiin osallistuneille, jotka haluavat toimia mentoreina.

Tietoa vanhemmille yhteispelistä löydät täältä

Yhteispeli koulutushankkeistamme löydät tietoa täältä:

YHTEISPELI KÄSIKIRJA

Täältä löydät Yhteispelin käsikirja sähköisenä
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129900/URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf?sequence=1
Yhteispeli koulussa – opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen

Mikäli haluatte ostaa käsikirjan on se tilattavissa THLn verkkokaupasta osoitteessa
Käsikirja on nähtävillä koulutuksissa.
 –
Yhteispeliin liittyvät tutkimusjulkaisut
  –

FACEBOOK
Olemme avanneet suljetun keskusteluryhmän Yhteispelikoulutuksiin osallistuville, jossa tiedotamme Yhteispeli-koulutuksiin liittyvistä asioista, ja jossa on mahdollista keskustella Yhteispeliin liittyvistä asioista. Olette tervetulleita liittymään.

Tiedotamme myös sähköpostilla.